Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Cikkek, aktualitások

Az alábbi, interneten elérhető cikkeket, olvasmányokat szeretettel ajánlom a hívek figyelmébe.

Gerendai Sándor plébános

________________________________________________________________________________________________

A Katolikus Egyház tanítása az Oltáriszentségről.

Hitigazság: Megváltó Istenünket az Oltáriszentségben imádás illeti meg

 1. Az Úr Jézus az ördög második kísértésekor Mózes ötödik könyvének szavaival imádkozik: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Lk 4,8; vö. MTörv 6,13) Krisztus után az Egyház is pontosan így idézi a Dekalógus első parancsolatát. Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás (latria); hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.
 2. A Szűz Máriától született názáreti Jézus Krisztus valóságos Isten, mert Ő a megtestesült örök Ige. (Deum de Deo)
 3. A názáreti Jézust valóságos istenségében és valóságos emberségében is imádás illeti meg, egyetlen imádás, az egyedül Istennek kijáró abszolút imádás (latria).
 4. Az átlényegülés (transsubstantiatio) pillanatától a legméltóságosabb Oltáriszentségben igazán (vere), valóságosan (realiter) és lényegileg (substantialiter) jelen van (praesentia realis) a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére, együtt az Ő lelkével és istenségével, – s emiatt az egész Krisztus, – s nem csak jel vagy ábra, vagy erő szerint. (DH 1635–1648; 1651–1661)
 5. Az Úr Jézus teljes mivolta szerint jelen van az Oltáriszentségben. Jelenléte a szent színek feloszlásáig tart, és a legkisebb részecskékre is kiterjed. S mert a Megváltót az Istennek kijáró imádás illeti meg, ezért Krisztus előtt az Oltáriszentségben is imádással kell hódolunk. (DH 1643, 1656)

 

Az Egyház hagyománya: az Oltáriszentség csak megfelelően felkészült hívőknek szolgáltatható ki 

 1. Az Egyház az Oltáriszentség méltó vételét kívánja meg kezdettől fogva. Ezt bizonyítja Szent Pál apostol, amikor a szentáldozás előtti lelkiismeretvizsgálatra buzdít: „Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza” (1Kor 11,27–29). Annak, aki súlyos bűn tudatában van, meg kell gyónnia, mielőtt a szentáldozáshoz járul.
 2. Az egyházatyák ugyanezt a hódolatteljes magatartást tanúsítják. Például hallgassuk meg a IV. századból Aranyszájú Szent János tanítását: „A pap folyamatosan érinti Istent kezeivel. Micsoda tisztaságot, micsoda áhítatot követel ez tőle! Gondold meg tehát, milyen tisztának kell lenniük ezeknek a kezeknek, akik ennyire szent dolgokat érintenek!” (De sacerdotio, VI, 4)
 3. Aranyszájú Szent János megrója azokat a papokat és diakónusokat, akik az Oltáriszentséget az emberek iránti félelemből és a köteles figyelem nélkül szolgáltatják ki: „Akkor is, ha valaki tudatlanságból közeledik a szentáldozáshoz, ne félj őt ebben megakadályozni! Félj az Istentől, ne az emberektől! Ha ugyanis az embertől félsz, az kicsúfol majd téged; ha viszont Istentől félsz, az emberek is tisztelni fognak. Én inkább azonnal meghalnék, mint hogy az Úr Vérét egy méltatlan személynek kiszolgáltassam; inkább saját véremet ontanám ki, mint hogy az Úr imádandó Vérét méltatlan módon osztogassam.” (Hom. 82,6)

 

Az Egyház tanítása: az Oltáriszentséget csak kegyelem állapotában levő katolikus veheti magához

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a szentáldozásnak feltétele a teljes közösség a katolikus Egyházzal és a kegyelem állapota, azaz a halálos bűntől való mentesség. Aki tudja, hogy súlyos bűnt követett el, annak meg kell gyónnia, mielőtt szentáldozáshoz járul. Fontos a lelki összeszedettség és az imádság, és az Egyház által előírt böjt megtartása is, valamint a megfelelő ruházat és viselkedés a Krisztus iránti tisztelet kifejezésére. (Vö. KEK 1385–1389; 1415) Csak az járulhat szentáldozáshoz, aki katolikus, aki volt elsőáldozó, és aki a kegyelem állapotában van. Ezért többek között a pogányok, a protestánsok, a házasságtöréssel és minden más halálos bűnnel nem szakító és azt meg nem gyónt hívők nem áldozhatnak.

 

Az Egyház törvénye: Az Oltáriszentséget mint legdrágább kincset kell védeni

 1. Az Eucharisztiával és a bűnbocsánat szentségével való visszaélések a legsúlyosabb büntetendő cselekménynek számítanak az Egyházban. Különösen igaz ez akkor, ha a visszaélések ráadásul eretnekséghez, hitehagyáshoz, szakadársághoz kapcsolódnak, amelyek önmagukban véve is a legsúlyosabb bűncselekmények közül valók. Mindezek az Egyház küldetése lényegét sodorják veszélybe. (Vö. II. János Pál 2001-ben írt Sacramentorum sanctitatis tutela – A szentségek szent jellegének védelme – kezdetű motu propriója, illetve a hozzá kapcsolódóan a Hittani Kongregáció által szintén 2001-ben kiadott, majd 2010. május 21-én módosított Normae de gravioribus delictis szabályzata)
 2. CIC 897. kán. – A legfenségesebb szentség a legszentebb eucharisztia, melyben maga az Úr Krisztus van jelen, ô az áldozat, és őt vesszük magunkhoz; általa folyamatosan él és gyarapszik az egyház. Az eucharisztikus áldozat az Úr halálának és feltámadásának emléke, melyben a keresztáldozat örökké folytatódik, az egész istentiszteletnek és keresztény életnek csúcsa és forrása, mely jelöli és létrehozza Isten népének egységét, és építi Krisztus testét. A többi szentségek és az egyház apostoli tevékenységének összes művei pedig összetartoznak a legszentebb eucharisztiával, és rá irányulnak.
 3. CIC 844. kán. – 1. §. A katolikus szentségkiszolgáltatók a szentségeket csakis katolikus krisztushívőknek szolgáltathatják ki megengedetten, s ugyanígy a katolikusok csakis katolikus kiszolgáltatóktól vehetik fel megengedetten a szentségeket, a jelen kánon 2., 3. és 4. §-a és a 861. kán. 2. §-a előírásainak fenntartásával. …
 4. CIC 844. kán. – 4. §. Életveszély esetén, vagy ha a megyéspüspök vagy a püspöki konferencia megítélése szerint más súlyos szükség sürget, a katolikus kiszolgáltatók ugyanezeket a szentségeket megengedetten szolgáltatják ki a katolikus egyházzal teljes közösségben nem lévő többi keresztényeknek is, akik nem tudnak saját közösségük szolgálattevőjéhez járulni, és ezt önként kérik, feltéve hogy ezekkel a szentségekkel kapcsolatban katolikus hitről tesznek tanúságot, és kellőképpen felkészültek.
 5. CIC 898. kán. – A krisztushívők a legnagyobb tiszteletet tanúsítsák a legszentebb eucharisztia iránt, vegyenek részt tevékenyen a legfenségesebb áldozat ünneplésében, nagy áhítattal és gyakran vegyék magukhoz ezt a szentséget, és a legmélyebb imádattal tiszteljék; a lelkipásztorok az erről a szentségről szóló tanítás magyarázata során gondosan tanítsák meg a hívőket erre a kötelességükre.
 6. CIC 915. kán. – A szentáldozáshoz ne engedjék a kiközösítetteket és az egyházi tilalommal sújtottakat a büntetés kiszabása vagy kinyilvánítása után, de ne engedjék oda azokat az egyéb személyeket sem, akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.

 

A szentek tanúságtétele: az Oltáriszentség a legdrágább kincsünk

Brenner Boldog János magyar katolikus áldozópap és ciszter szerzetes a vértanúságának éjjelén minden fenyegetés és veszedelem közepette is útnak indult, hogy elvihesse feltételezett betegéhez az Oltáriszentséget, mert tudta, hogy a Szentségi Jézus örök életet adó mennyei orvosság. Az Urak Urát a hányattatott körülmények között is a lehető legméltóbb módon, a liturgikus előírásokat megtartva, reverendában, karingben és stólában, a Szentséget nyakába akasztható burzában szállította. Amikor a kommunista verőlegények megtámadták, János atya az utolsó leheletéig védte a Legszentebbet. Kegyetlen kivégzése során, miközben ütlegelték, rugdosták, taposták és harminckétszer kést döftek a testébe, a jobb kezével mindvégig a Legszentebbet védte. Amikor a gyilkosság másnapján rátaláltak az áldozár vérbefagyott holttestére, a fölszentelt jobb kéz még mindig a burzát védte-óvta.

________________________________________________________________________________________________

Kiss-Rigó László püspök atya nyilatkozatát ajánlom figyelmükbe:

 
_________________________________________________________________________________________________

Egyik húsvéti szentbeszédemmel kívánok Áldott Húsvéti Ünnepeket:

Az első emberek paradicsomban éltek és boldogságuk zavartalan volt. A Biblia első lapjain olvashatjuk: Isten az Éden kertbe (paradicsomba) helyezte őket. De boldogságuk oka nem az volt, hogy egy vízben és növényzetben gazdag háborítatlan világban élhettek. Azért volt az Éden a tökéletes öröm helye, mert harmóniában élhettek Teremtőjükkel, egymással (Ádám és Éva), és ebből következően a világgal is. Ez a világ elmúlt, elveszett, itt van a félelem, a sok szenvedés,  nyomorúság és a halál. Ez nem egy véletlen katasztrófa következménye, hanem egy rossz emberi döntésé, melynek következtében megszakadt a Teremtővel való kapcsolat.

Az ember azóta is keresi az elveszett paradicsomot.  De tudja-e, hogy mit is keres valójában és hol kell azt keresni?  Akik kutatják és ismerik a történelmet, jól tudják, hogy az emberiség már az emlékezetet messze meghaladó ősi korokban is vágyakozott egy letűnt aranykor után. Mindig is abban a tévedésben éltek, hogy azt vissza lehet szerezni, meg lehet találni a külső körülmények megváltoztatásával: Vagyis, ha jön egy igazságos és erős kezű uralkodó, ha jólét és béke lesz, akkor újra itt a paradicsom. A modern kor ideológiái is ezt hirdették: „szüntessük meg az igazságtalanságokat”, „gazdasági növekedés”, „…unió”, „jóléti társadalom” „osztály nélküli társadalom” stb, és az emberiség újra paradicsomi jólétben élhet. Tudjuk, hogy az ideológiák csődöt mondtak, és az „igazságteremtés” még nagyobb igazságtalanságokat, véres háborúkat és terrort hozott, a „rendteremtés” csak nagyobb rendetlenséget. A tudományos és technikai előrehaladás sem hozta meg azt a jót amit reméltek tőle, mert az emberek nem lettek jobbak.  Paradicsom helyett pokol? Lássuk be: A magunk erejéből nem teremthetünk olyan világot, melyben ne lenne fájdalom, szenvedés és halál. Ez természetes is, hiszen sem a világot, sem önmagunkat nem mi alkottuk és nem mi tartjuk fenn. Még akkor sem ha a tudósok és a feltalálók azt hiszik, hogy ők „teremtik” a tudományt… Nem ismerjük a LÉT mélységeit és titkait. Sajnos – önmagunktól - csak ahhoz értünk, hogy elrontsuk… (miközben magunkat is elrontjuk)

Az Úr Isten pedig ahhoz ért, hogy helyre hozza. Itt nem valami „barkácsolásról” van szó. (elszakadt, megfoltozom,  jó lesz, de már nem a régi…) Itt egy radikális változásról, újjá teremtésről van szó:  2Kor 5,17Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

Húsvét ünnepe erről szól: a mi Urunk nem hagyott sorsunkra. Még ha fájdalmak között kell élnünk és meg is kell halnunk ebben a világban, Ő akkor is szeret és velünk van. Elkezdte a tönkretett paradicsom újjá teremtését. Hogyan teszi ezt? Emberré lett és eljött a mi pusztaságunkba és velünk vándorolt, velünk lakott, megosztotta fájdalmainkat és minden betegségünket. És leszállt az emberi lét legnagyobb mélységébe a halálba is és leszállott a poklokra…, de mindezen úrrá lett és föltámadt!  Zsid 4,15 Ő ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Tehát Ő tapasztalatból tudja, hogy milyen a mi paradicsomtól megfosztott száműzött állapotunk és azt is tudja mi az hogy igazságtalanságtól, mások gonoszságától szenvedni.  Az Ő szenvedése és halála azonban nem egy tragikus befejezés,  ami után következhetett volna a kétségbeesés, és a felejtés. Ez a leszállás azt jelentette, hogy maga az ÉLET, az elveszettnek hitt PARADICSOM szállt le az emberi lét legalsóbb régióiba, hogy ott mindent megváltoztasson és helyre hozzon, majd felemelkedve magával ragadja az egész elveszett emberiséget!

Ő velünk van és – ha hiszünk benne és rábízzuk magunkat – elkezdi a lelkünk újjáteremtését. Ez tevékenysége olyan, mint amikor a kertész előkészíti a talajt egy nagyon értékes vetemény számára. Eltávolít onnan minden szemetet és termővé teszi. Az Úr már most elülteti lelkünkben az új paradicsom magjait és csíráit és gondosan őrzi azt, mert az egész kozmoszt, a mindenséget paradicsommá akarja tenni. Ez azonban a mi benső újjáteremtésünkkel kezdődik. Ezt a benső újjászületést kereste Ady Endre, miután ő is megjárta a szenvedés poklát, meglátogatta és magához ölelte Őt az Isten.

Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

_________________________________________________________________________________________________

A nemzedék, amit tönkretesz a magány, az online játék és a pornó

Philip Zimbardo üzenete a fiataloknak

Vészharangot kongat Philip Zimbardo legendás szociálpszichológus “A kikapcsolt férfi: Hogyan tette tönkre a technológia a férfi nemet?” című könyvében: a mai tinédzser és húszas generáció drámaian alulteljesít mind tanulmányokban, mind magánéletben.

A Zimbardo név fogalom a szociálpszichológiában. A 44 évvel ezelőtti  stanfordi börtönkísérlet a mai napig elgondolkodtatja a világot, számtalan tanulmány, dokumentumfilm után még játékfilmen is megelevenedett a rosszra való hajlam egyik klasszikus bizonyítéka.

Mint ismeretes, 1971-ben Philip Zimbardo 24 stanfordi egyetemi hallgatót – a hippi kor békés „virággyerekeit” – válogatott ki börtönőrök és elítéltek megformálására. A résztvevők olyannyira azonosultak a szerepükkel, hogy pár nap múlva testi erőszakot, pszichológiai kínzást alkalmaztak egymás ellen. A kísérlet olyannyira eldurvult, hogy idő előtt le kellett állíttatni. Azóta is példaként emlegetik, hogy mit hozhat ki az emberből a stressz, a környezet, a hatalom. Az iraki Abu Graib börtönben és másutt történt súlyos atrocitások pedig a valóságban ismételték meg a stanfordi kísérletet.

Philip Zimbardo a gonosz után az érem másik oldalát, az emberben rejlő jót, a mindennapi hősiességet is kutatta a Heroic Imagination Projectben. Miként vetkőzhetjük le közömbösségünket, pesszimizmusunkat, miként fejleszthetjük azt a képességünket, hogy érzékenyek, irgalmasak, segítőkészek legyünk embertársaink iránt. Ennek a kutatásnak egyik színhelye a Magyarországon zajló Hősök Tere mozgalom volt. Zimbardót a Prezi társalapítója, Halácsy Péter kérte fel a magyar munkára. A Zimbardo-modellen indult kezdeményezés egyre szélesebb körben terjed hazánkban.

A 84 éves Zimbardo a “Kikapcsolt férfi. Hogyan tette tönkre a technológia a férfi nemet” (Man (Dis)connected. How technology has sabotaged what it means to be male) című könyvében azonban egészen más területre kalauzolja olvasóit. A fiatal szerzőtársával, Nikita Coulombéval közösen írt művében a mai fiatal férfiak kudarcait, azok okait és a megoldásokat vázolja fel. 

A könyv vészharangot kongat: a fiúk – tinédzserek, huszonévesek – alulteljesítenek mind tanulmányaikban, mind a munkában. Nem találják helyüket sem a társadalomban, sem a magánéletben. A tanulmány három alapvető tényezőt vizsgál: a meghatározó jellemvonásokat, a környezetet és a politikai, gazdasági intézkedések következményeit.

Zimbardo szerint a mai fiúkat a gátlásosság, a lobbanékonyság és a lelkiismeretlenség jellemzi leginkább. A hagyományos férfiszerep – erőteljes, tekintélyt parancsoló, pénzkereső családfő – megszűnt, és helyette nem alakult ki elfogadott modell. Bár elméletben mindenki a rendes férfiakat kedveli, de a lányok a túl rendeseket unalmasnak tartják és kerülik. A fiatalemberek védelmet keresnek. Az Egyesült Államokban a millenniumi nemzedék egyharmada él szüleivel, anyjával vagy apjával. És ennek nem csak anyagi okai vannak. Egy meghosszabbított kamaszkorban igyekeznek kibújni a felelősség alól. Sokat rontanak helyzetükön azok a szülők, akik minden nehézség alól felmentik őket, mindent elintéznek helyettük, segítenek, hogy kamaszkor helyett felnőtt korban bukdácsoljanak.

Zimbardo szerint a családok széthullása jelentősen hozzájárul a mai nemzedék problémáihoz. Az egykori többgenerációs nagycsaládban megkövetelték a gyerektől a tiszteletet, az udvariasságot, az alkalmazkodást. Ma Amerikában a családok 41 százalékában egy szülő – többnyire az anya – neveli a gyerekeket. Az apa nélküli társadalom a fiúkat sújtja jobban. Nekik hiányzik leginkább az apai szigor, a világos követelményrendszer. A fiúk leginkább édesapjuknak akarnak megfelelni, őt akarják követni.

Sok gyerek épp szülei elrontott házasságán keresztül veszíti el hitét az emberi kapcsolatokban. „Ez az a minta, amit a mai gyerek érzékel: férfi és nő találkozik, egymásba szeretnek, összeházasodnak, gyerekük lesz. Kezdődik a stressz. A gyerek körül forog az élet. Nő a távolság a férfi és nő között, a kommunikáció egyre romlik. Megkezdődnek a stresszt elfojtó, de a kapcsolatot tönkretevő magatartásformák: fizikai bántalmazás, alkohol, drog, érzelmi és fizikai hűtlenség. Mindenki boldogtalan. Jön a válás. Egyik vagy mindkét szülő küszködik, érzelmileg és/vagy anyagilag tönkremennek. Melyik gyerek akar ennek a szomorú forgatókönyvnek a részese lenni?”– teszi fel a kérdést a szerző.

Először az Egyesült Államok történelmében a fiúk lemaradnak apáik iskolázottságától. A lányok pedig minden szinten jobban teljesítenek. Ami korábban elképzelhetetlen volt, mára realitás: több lány jár egyetemre, mint fiú. És bár a 2008-as gazdasági válság mindenkit sújtott, sokkal több fiú maradt munka nélkül, mint lány. A lehetőség hiánya mellett Zimbardo a munkaetika eltűnését is említi. A modernkori gigolók eltartatják magukat. Nem értik az alapvető társadalmi szerződést: a munkát a szórakozás elé kell helyezni.

Az internet megváltoztatta az életet, egy kattintással elérhetővé vált minden információ. Az információáramlat azonban nem valós tudást ad. A hírekben csak a főcímeket olvassák el, máshoz már nincs türelmük. A könyv megjegyzi, hogy a mai kor sok okos telefont és sok buta embert produkált.

A fiúk az évek során a könnyen elérhető pornó és videojátékok rabjává válnak

A valóságban idegenül mozgó, a visszautasítástól félő fiatalok a virtuális világba menekülnek. A fiúk a könnyűszerrel elérhető internetes pornó és videojátékok rabjaivá válnak. A túlzott videojáték – napi négy óránál több idő – rossz hatással van bizonyos képességekre és csökkenti azt az igényt, hogy valakivel személyesen is találkozzanak. A videojátékok változatossága és intenzitása az élet más területeit – iskola, munka – unalmassá teszi. Visszaveti a tanulást, mentális rendellenességet okoz, amit aztán gyógyszerekkel kezelnek. A valóságban idegenül mozgó, a visszautasítástól félő fiatalok a virtuális világba menekülnek.

Komoly problémát jelent, ha a fiúk az internetes kemény pornóból és nem saját tapasztalatból tanulják meg a szexualitást. A felmérés szerint ezeknek a fiúknak zavaros elképzelésük van az intimitásról. Félnek a valós kapcsolatoktól, mert abban már kommunikálni is kellene, érzelmi közelséget is ki kellene alakítani, testközelbe kellene kerülni olyan személlyel, akinek romantikus elvárásai is lehetnek.

A felmérésben levő egyik fiú így fogalmazott: „Rendszeresen játszom és nézek pornót. Átlagos kinézetű vagyok. Megutáltam, hogy állandó erőfeszítést tegyek azért, hogy a másik nemnek tetszem. Drága és ritkán sikeres”.

A szerzők felteszik a kérdést, hogy ugyanaz a káros környezet miért rontja el kevésbé a lányokat. A válasz összetett. A lányok eltökéltebbek, céltudatosabbak, rugalmasabbak. Az egyenlőségért vívott harcukban a nőknek sokszor kellett új szerepeket tanulniuk, hogy a korhoz, az elvárásokhoz alkalmazkodjanak, míg a férfiak ebben a folyamatban lemaradtak. A könyv szerint az amerikai törvények is inkább a nőket, mint a férfiakat támogatják.

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy csak együttes erővel lehet ezt a komoly társadalmi problémát orvosolni, hiszen a jövőnkről van szó. A kormánynak, a civil szervezeteknek, a családoknak, az iskoláknak, a médiának, az internetnek megvan a maga feladata.  Hogy mit csináljanak a fiúk? Kapcsolják ki a pornót, osszák be idejüket, sportoljanak, vessék be ágyukat, mert a kis dolgok vezetnek a nagyokhoz, fedezzék fel lelkierejüket, barátkozzanak lányokkal, ne nevezzék őket kurváknak, legyenek vezetőik és legyenek önmaguk is vezetők, menjenek el szavazni – üzeni Philip Zimbardo.

Forrás: valasz.hu, Balla Eszter

_________________________________________________________________________________________________

S.O.S.! Angyali védelem kérése Magyarországra!


A SZENT ANGYALOK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA A KERESZTÉNY MAGYARORSZÁGÉRT

Isten Szent Angyalai! Nagyasszonyunk, Édesanyánk, Angyaloknak Királynője! Kezet fogva hívunk, szólítunk, kérünk Benneteket, segítsetek!

MAGYARORSZÁG SZENT ŐRANGYALA! Te Királynőnk oldalán állsz Isten trónja előtt;
SZENT MIHÁLY FŐANGYAL! Isten hűséges harcosa, Égi Seregek Vezére;
SZENT GÁBRIEL ARKANGYAL! Isten Küldötte, Tanítók Vezetője;
SZENT RAFAEL ARKANGYAL! “Isten Orvosa”,  Gyógyító Angyalok vezetője;
SZENT URIEL ARKANGYAL! aki “Fényeddel elűzöd a démonokat”;

Benneteket hívunk és kérünk teljes szívvel, Isten Angyalai, hogy mind a 9 angyali kar erős védelmével lássátok el Szűzanya Országát, Magyarországot, és az egész Kárpát-medencét, annak minden lakóját a most következő, embert próbáló időkben, a külső-belső támadások kereszttüzében. Veletek, Isten Szent Angyalaival történő összefogásunk most induló új szakasza legyen erős, és egyre erősebb az “Idők végéig”, és történjen minden az Úr vezetése és Akarata szerint, Isten dicsőségére! Ámen.

LÁSSÁTOK EL MEGERŐSÍTETT, KITÜNTETETT VÉDELEMMEL:

 • AZ EGYHÁZI VEZETŐKET, papjainkat, és politikusainkat – különösen az egész Magyar népet befolyásoló döntésekben. Védjétek, és Isten különös kegyelmével erősítsétek meg lelkükben az igaz, megalkuvás nélküli apostoli lelkületet, és a Szellemi örökségként ránk hagyományozott kereszténység iránti védelem felelősségét, és ennek szükséges tetteit. Őrizzétek testi épségüket, segítsétek őket kitartó erővel, és ügyeljetek rá, hogy hivatalukat Isten dicsőségére és a Nemzet javára fordítva, testben és lélekben egészségesen és igazságosan működtessék!
 • KÉRJÜK AZ ERŐS VÉDELMET minden föld alatti és föld feletti természetes kincsünkre, termőföldünkre, vizeinkre, és tisztaságukra, valamint a levegőég tisztaságára. Ugyanígy kérjük az erős védelmet minden fontos építményünkre: középületekre, közútjainkra, repülőtereinkre, metróinkra, vasúti-. és buszpályaudvarainkra, fizikai síkú élettereinkre, országépítési munkánk eredményeire. Leplezzétek le és távolítsátok el mindenhonnan a gonoszság ártó erőit!
 • FOKOZOTT VÉDELMET KÉRÜNK ŐRANGYALAINKKAL EGYÜTT minden magyar ember, ifjúságunk, gyermekeink számára, biztosítsátok lelkükben Isten Szeretet-tervének kibontakozását. Fokozott őrizettel segítsétek az időseket és a betegségben küzdőket a Hazafelé vezető úton. Nyissátok ki a szíveket és az elméket Isten Irgalmára, de Igazságosságára is, és Égi Édesanyánk, Királynőnk szeretetére, valamint a Két Szent Szív Vezetésének Kegyelmi lehetőségeire! “Szeretet és Igazság Szent Angyalai” erősítsetek minden jószándékú embert, aki ebben a Hazában Isten iránti hűséggel él, valamint a Szeretet országának eljövetelén dolgozik.

Kérünk Téged, Szent Mihály Arkangyal, Égi Seregek Fővezére, hogy:
– nagy, erős, szent Angyalaiddal vedd körbe, és védelmezd országhatárainkat, és az egész Kárpár-medencét minden idegen uralomtól, az erőszakos lelki-szellemi rombolás minden formájától!
Segíts bennünket Szent Mihály, hogy Istennek a Nemzetünkkel kapcsolatos Terve maradéktalanul megvalósulhasson e Hazában!

– állíts komoly, Isten Igazságát védelmező Angyalokat a parlamenti tanácstermekbe, és minden tanácskozási helyre, hogy lefogják a széthúzó, hatalom-, és pénzéhes erőket, és helyette Isten Szeretetét és Irgalmas vezetési szándékát sugározzák a jelenlévőkre.

 • erős, harcos, szent Angyalaiddal végy körbe minden gyülekezési helyet, tárgyalótermet, az épületeket és a tereket! Isten Igazságável leplezzél le, és – még időben – szüntessél meg minden veszedelmes, romboló hatású tervet, távolíts el minden ártó kezet, időben oszlass fel minden istenellenes erő által működtetett csoportosulást.
 • a szent Angyalok közvetítsék isten Áldását minden rendezvényre, összejövetelre, hogy megnyilvánulhasson a jószándék és a jóakarat!
 • Körbevesszük a felsorolt helyszíneket, házainkat, otthonainkat, és azok minden lakóját, külön-külön és együttesen is> fontos közintézményeinket, épületeinket, valamint egész Magyarországot a Szent Vér koszorújával.
 • Egész imánkat és a benne foglaltakat a Szűzanya Szeplőtelen Szívére helyezve az Úr Jézusnak, a Királyok Királyának Irgalmas vezetésére bízzuk. Ámen.

+ “ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART JÓKEDVVEL, BŐSÉGGEL!
NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART, HA KÜZD ELLENSÉGGEL!” +

+”HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE, Ó MAGYAR,
BÖLCSŐD AZ, S MAJDAN SÍROD IS, MELY ÁPOL S ELTAKAR.
A NAGYVILÁGON EKÍVÜL NINCSEN SZÁMODRA HELY,
ÁLDJON VAGY VERJEN SORS KEZE, ITT ÉLNED S HALNOD KELL!”+

>> www.marianus.eoldal.hu, M.G.Mária, 2018.02.14.